Профілактика і реабілітація

Профилактика и реабилитация

 

Цілі  програми 

 

        1. Дослідження філософських категорій і понять, методів і техно­логій прикладної соціології, соціальної роботи, психологічних, психосоціальних, психотерапевтичних та онкологічних підходів.

 

        2.Вивчення психологічних факторів ризику в патогенезі пухлинних захворювань.

 

        3. Розробка направлень соціально-психологічної реабілітації онко­логічних хворих на догоспітальному етапі, стаціонарному лікуванні та після виписки зі стаціонару.

 

        4.Проведення реабілітаційної роботи  з  створенням комплексної, багатоступеневої і динамічної системи взаємопов'язаних дій, направ­лених на поновлення людини в правах, статусі, здоров'ї, дієздатності, включаючи профілактику і корекцію відхилень в поведінці та різних видах діяльності.

 

        5. Розробка направлень соціальної реабілітації:

 

1) повернення хворого до доопераційного способу життя;

 

2) робота з людьми,  які оточують хворого: рідні, друзі, колеги по ро­боті;

 

3) збільшення "порогу терпимості" хворого та недопущення "паралічу волі".

 

5) психотерапія з пацієнтами, родичами пацієнтів, медичними пра­цівниками.

 

 6) індивідуальна робота з пацієнтами направлена на:

 

                  - полегшення загального стану пацієнта;

 

                  - покрашення якості життя, продовження життя;

 

                  - поліпшення психічного здоров'я хворого, яке визначається: світоглядом; максимально можливим досягненням фізичного (соматичного) благо­получчя; усвідомленням соціальної самооцінки; сімейним мікрокліматом.

 

       6.Залучення до громадської роботи медичних та соціальних пра­цівників.

 

       7.Розповсюдження знань про попередження передракових та рако­вих захворювань серед всіх категорій населення.

 

       8. Проведення просвітницько-профілактичної роботи з питань здо­рового способу життя і організації розпорядку дня.

 

 Аналіз  соціальних факторів 

 

        1. Вивчення стилю життя, умов праці та відпочинку, ціннісних орієнтацій,соціальної адаптації, факторів стану здоров'я людей.

 

        2. Вивчення взаємозв'язку соціальних аспектів життєдіяльності людей та їх схильності до онкологічної патології, як соціального феномену хвороби.

 

        3.Вироблення якісних показників для порівняння та аналізу впли­ву і взаємозв'язку різних біологічних та соціальних факторів ризику .В якості соціальних факторів, обумовлюючих особливості характеру захворюваності, розглядати соціально-економічні показники регіону, традиційні умови стилю життя і особливості менталітету.

 

        4. Вивчення актуальних соціально-психологічних проблем: самітність, міжособистісні відношення між медичними працівниками  і  пацієнтами та їх вплив на якість лікування.

 

 Принципи  реалізації  програми 

 

       Програма здійснює свою діяльність шляхом проведення семінарів, круглих столів, зустрічей, анкетування, бесід, лекцій, тренінгів, консультацій, програм обміну  досвідом  тощо, а також забезпечення участі ме­дичних і соціальних працівників, громадських організацій та благо­дійних фондів.

 

 Головні  пріоритети  програми 

 

       1.Розробка тематичних посібників, програм, методик тренінгів.

 

       2. Нові форми і технології передачі інформації з питань збереже­ння здоров'я.

 

       3. Проведення роботи з попередження ракових та передракових захворювань.

 

       4. Забезпечення безкоштовних консультаційно-інформаційних послуг для онкологічних хворих та їх рідних.

 

       5. Співпраця з працівниками соціальної сфери та медицини, держав­ними та громадськими організаціями регіону.

 

Цільова  аудиторія  програми 

 

       1. Населення різних вікових категорій.

 

       2. Онкологічні хворі та їх родичі, друзі, співробітники.

 

       3. Люди, які страждають на онкофобії.

 

       4. Медичні працівники.

 

 Напрямки  програми 

 

       1. Сприяння вдосконаленню профілактичної роботи з метою раннього виявлення передракових та ракових захворювань.

 

       2. Підвищення компетентності населення з питань раннього виявле­ння онкологічної патології.

 

       3. Інформаційне, забезпечення.

 

       4. Створення тренінгового центру.

 

       5. Запровадження програм реабілітації онкологічних хворих.

 

 Практична  реалізація  програми:

 

- планування;

 

- дослідницька робота;

 

- аналіз статистичних даних;

 

- анкетування;

 

- лекції, тренінги, бесіди, індивідуальне консультування;

 

- інформаційне забезпечення;

 

- матеріальне забезпечення;

 

- створення міні-програм;

 

- психотерапевтична робота:

 

  • індивідуальна психотерапія;
  • групова психотерапія;
  • групи підтримки хворих та їх родичів;
  • з медичними працівниками, які працюють з онкологічними хворими.

 

 Очікувані  результати:

 

- залучення медичних працівників до громадської роботи;

 

- співпраця фахівців: психологів, соціологів, лікарів, реабілітологів, санологів, соціальних працівників, юристів;

 

- створення комплексної багатоступеневої і динамічної системи взаємопов'язаних дій, направлених на відновлення хворих в правах, статусі, здоров'ї, дієздатності, корекції відхилень в поведінці та різних видах діяльності;

 

- розповсюдження програми на більш широку аудиторію з метою за­лучення населення до профілактичних оглядів;

 

- чітке визначення рівня проблеми онкологічних захворювань суспільством та приділення уваги власному здоров 'ю;

 

- створення інформаційної бази даних про методи профілактики і реабілітації;

 

Партнери   програми 

 

  •  Медичні заклади міста та області.
  •  Громадські організації.
  •  Благодійні фонди.
  •  Засоби масової інформації.