Про Організацію

Об Организации

ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСНА   ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

„ ТВОРЦІ  СУЧАСНОСТІ”

 

Херсонська обласна громадська організація „Творці сучасності" – це спеціалізований просвітницький центр соціальних служб для населення з фіксованим членством. Створена і зареєстрована Організація 01.07.2002 року свідоцтво №239.До грудня місяця 2011 року Організація мала назву «Чоловіки сучасності» - ресурсний центр,який виконав всі стратегічні плани та пройшов перевірку Херсонського обласного управління юстиції. З 22.02.2012 року Організація змінила назву на «Творці сучасності».

Діяльність Організації поширюється на території Херсонської області.

Членами Організації можуть бути особи, які досягли 18-ти річного віку ( від 18 до 60 і старші).

В керівні органи організації входять фахівці у сфері соціології, психології, освіти, медицини, права, менеджменту та маркетингу реклами, мистецтва,авторського і патентного права.

Управління поточною діяльністю здійснює Правління Організації на чолі з Головою Організації.

Кошти Організації формуються за рахунок членських внесків, благодійних внесків колективів організацій, фірм та окремих громадян, спонсорські допомоги у виконанні програм, пасивних доходів, доходів від основної діяльності.

Місія організації - слідувати державної політики, спрямованої на всебічний розвиток особистості, самовизначення та формування почуття обов'язку перед суспільством, піклування про зміцнення громадської злагоди та розвитку демократичної держави, шляхом налагодження зв'язків з громадськістю, проведення культурно-просвітницької роботи, надання безкоштовної соціальної, інформаційної, психологічної, правової, профілактичної медичної допомоги.

І. Ідея заснування Громадської Організації виникла після ознайомлення з діяльністю організацій, фондів в м. Херсоні та Херсонській області, які займаються вирішенням проблем дітей, молоді, жінок та людей похилого віку, але жодна із організацій не залучає до співпраці та не займається діяльністю з активною частиною населення – чоловіків віком від 18-ти до 60 років і старших.

Згідно статистичним даним по Херсонській області за період з 1996 року по 2000 рік намітилась стійка тенденція до зменшення кількості чоловічого населення в зв'язку зі смертю від захворювань, травматизму, суїцидів, алкоголізму, насильницької смерті, відтоком за межі регіону та інше. Викликає занепокоєння неуклінне зменшення кількості працездатних чоловіків, що може призвести до статевої дестабілізації в регіоні зі значною кількісною перевагою жінок над чоловіками, це ставить під загрозу подальше існування генофонду нації.

Виникла необхідність у створенні програм по захисту соціальних прав, розв'язанню соціальних проблем, впровадженню профілактичних заходів по збереженню психічного та фізичного здоров'я людей, розвитку й удосконаленню суто чоловічих та жіночих якостей і здібностей та їхнього застосування і сучасному суспільстві, в якому діти та люди похилого віку почували б себе захищеними.

З 2012 року розробляються просвітницькі програми та проекти.

ІІ. Основні завдання Організації:

- сприяння гармонійному розвитку духовного, інтелектуального, творчого, фізичного, психологічного та соціального потенціалу громадян, шляхом здійснення просвітньої та культурної діяльності серед широких верств населення;

- визначення основних напрямів розвитку та найкращої реалізації творчих здібностей і фахових навиків людей різних вікових категорій у сучасному суспільстві;

- спільне обговорення та дослідження причин, що призводять до дезадаптації особистості у суспільстві, визначення основних умов для соціальної адаптації громадян, збереження їх психічного та фізичного здоров'я, підвищення самооцінки;

- сприяння профілактиці негативних явищ у суспільстві: запобіганню розповсюдження ВІЛ-СНІДу, алкоголізму, наркоманії, пропагування здорового способу життя тощо ;

- проведення культурно - просвітницької роботи по напрямкам : національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне,естетичне, трудове, фізичне виховання та утвердження здорового способу життя;

- залучення до роботи в Організації осіб, які є професіоналами у різноманітних галузях : соціології, психології, праві, медицині, педагогіці, етиці, естетиці, мистецтві, видавничий діяльності , IT-технологіях, рекламі, патентуванні, авторському праві тощо для надання ними безкоштовної методичної, консультативної, юридичної допомоги членам Організації у вирішенні нагальних питань, зокрема:

- профілактика вікових криз, пошук шляхів виходу з кризових життєвих ситуацій;

- соціальна адаптація, збереження психічного та фізичного здоров'я, підвищення самооцінки;

- соціально-психологічна підтримка осіб, які готуються до виходу на пенсію та які вже досягли пенсійного віку, а також залучення їх до громадської діяльності;

- вивчення інтересів та творчих здібностей осіб, підтримка творчого потенціалу їх особистості;

- створення умов для розкриття внутрішнього потенціалу особистості, здатної до самостійного прийняття морально виправданих рішень, особистої відповідальності, правової обізнаності;

- забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення її культурного рівня

та естетичного виховання;

- сприяння становленню дбайливого ставлення громадян до національної культурної спадщини як основи національної української культури;

- утвердження принципу рівності прав і можливостей громадян незалежно від соціального стану та національної належності у створенні , використанні та поширенні культурних цінностей ;

- створення єдиної комплексної системи виховання особистості, як патріота своєї Батьківщини тощо;

- сприяння збереженню та примноженню українських культурних традицій та надбань;

- сприяння пануванню у суспільстві пріоритету національної культури та традицій, толерантності та інших загальнолюдських цінностей;

- розвиток культурних зв'язків з українцями, які проживають за кордоном, як основи

збереження цілісності української культури ;

- всебічне міжнародне культурне співробітництво;

- організація і проведення фестивалів, конкурсів , концертів, свят, театралізованих вистав, зустрічей, семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, виставок, виставок – продажів, екскурсій , майстер-класів інших заходів, необхідних для проведення статутної діяльності, проектів і програм;

- заснування і присудження власних номінацій, премій та винагород учасникам та переможцям зазначених заходів;

- турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів Організації;

- залучення спеціалістів з метою надання юридичної допомоги членам Організації у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування;

- представництво та захист законних інтересів організації та законних інтересів її членів в органах державної влади, місцевого самоврядування, суді тощо;

- об'єднання зусиль членів Організації для реалізації їх інтелектуального та професійного потенціалу, задоволення, захисту культурних, освітніх, інформаційних, соціальних, економічних та інших прав та спільних інтересів;

- сприяння утвердженню взаємної поваги, злагоди та порозуміння у взаємовідносинах між членами Організації;

- організація дозвілля своїх членів;

- залучення фізичних та юридичних осіб до фінансової, матеріальної та моральної підтримки Організації.

ІІІ. Організація в своїй роботі орієнтована на цільову аудиторію - групу населення – це активна частина населення віком:

- яким не виповнилося 30 років (18 -30)

- „ зріла" група (30 -50 років)

- старша група ( 50 років і старші).

Цільова група складається з двох підгруп:

а) головна підгрупа – особи, які мають вирішальний вплив на діяльність Організації, це ті, хто проводить основну роботу по виконанню поточних та перспективних планів роботи і ті, що приймають участь у заходах;

б) другорядні підгрупи – люди, чия думка є важливою для роботи Організації. Одні надають пасивну підтримку, другі стають волонтерами.

Окремою групою необхідно виділити великий контингент людей, особливо в регіонах області, які погано знають свої права та можливості, а якщо і знають, то не знають як реалізувати це право в житті. Соціально-психологічна, як і якісні медичні послуги, стали недоступними для більшості людей. Дедалі більше зростає кількість хворих на соматичні захворювання та поширюються соціальні хвороби: СНІД, туберкульоз, наркоманія та алкоголізм.

Ми щиро зацікавлені в тому, щоб налагодити партнерські стосунки з усіма організаціями ( громадськими, благодійними, державними, комерційними), які роблять навіть найскромніший внесок у прогресивний розвиток українського суспільства.

Наша головна мета у цьому напрямку:

- щоб громадськість і влада були добре проінформовані про існування нашої Організації та її діяльність;

- щоб громадськість підтримувала , а органи влади допомагали у важливій діяльності;

- щоб лави нашої Організації невпинно поповнювались енергійними і ініціативними ентузіастами, всіх тих, хто поділиться фаховим досвідом, тими, хто не може й не хоче бути байдужим до майбутнього своєї Батьківщини;

- щоб усі наші здобутки не тільки формували нам добре ім'я, а й реально послужили до подальшого розвитку такої потрібної людям справи.

ІV.Зв'язки з громадськістю необхідні, щоб здобути прихильність представників наших пільгових груп. Для цього необхідно:

1. Взяти до уваги ті проблеми, що хвилюють цих людей у повсякденному житті.

2. Знайти спільні точки зацікавленості певної цільової групи та Організації і детально розповісти людям, як Організація домагається того, що вони – люди – прагнуть.

Враховуючи мотивації цільових груп необхідно користуватися правилами зв'язків з громадськістю:

- звертаючись до людей, говорити їм те, що вони хочуть почути;

- звертаючись до людей, говорити їхніми словами;

- щоб переконати в чомусь людей, необхідно відвідувати місця скопичення громадян ( черги, зупинки, лікарні, транспорт, виставки та інше);

- говорити людям те, у чому необхідно їх переконати, їхніми словами.

V. Механізм створення та цілеспрямованого поширення позитивної інформації про Організацію лежить у площині суспільної діяльності.

Члени Організації беруть на себе участь у роботі та виконання обов'язків постійно:

- поширювати всіма можливими каналами інформацію про місію, послуги та повсякденну роботу Організації ( тобто організовувати усі заходи);

- збирати й зберігати всі публікації й інші інформативні та ілюстровані матеріали, що стосуються діяльності Організації;

- формувати та поновлювати бази даних ЗМІ, владних структур, головних цільових аудиторій;

- дбати про зворотній зв'язок з громадськістю та інше;

- вчасно і активно реагувати на небажану інформацію, що часом з'являється в цільових аудиторіях ( а найкраще заздалегідь попередити появу такої інформації).

Організація проводить суспільну діяльність через три головні канали комунікації:

1. Інформування через засоби масової інформації. Основними заходами співпраці зі СМІ є такі:

- укладання та розповсюдження прес-релізу;

- прес-конференції та брифінги;

- прес-тури;

- інтерв'ю;

- написання та розміщення спеціалізованих публікацій,

- сайт Організації;

- соціальні мережі.

2. Лобіювання своїх інтересів в органах влади – офіційні та неформальні контакти з владою, спрямовані на ухвалення рішень в інтересах Організації.

3. Організація власних зв'язків з громадськістю.

- спеціальні події;

- зустрічі з громадськістю;

- презентації, конкурси, семінари, виставки, фестивалі, церемоніальні події, тощо;

- створення своїх веб-сайтів та порталів у всесвітній електронній мережі.

Ця діяльність полягає у послідовній і плановій низці невеликих кроків, кожен з яких дасть конкретний результат.

VІ. На етапі оцінки результатів досліджень виявляти:

- соціальні, психологічні, правові та інші проблеми цільових груп населення;

- результативність та ефективність послуг, які надає Організація;

- виявляти допущені помилки;

- робити належні висновки на майбутнє.

Складові продуктивної діяльності Організації оцінювати за слідуючими позиціями:

1. Актуальність проблеми над якою працює Організація.

2. Фаховий рівень членів Організації та її функціональна продуктивність.

3. Загальна репутація.

4. Імідж та рівень контактів.

Для здійснення всього комплексу заходів розроблено комплексний план роботи із заходами по кожному із напрямків роботи з термінами проведення і визначенням відповідальних за їх виконання.

Члени Організації – це велика цінність Організації, вони є професіоналами у сфері соціології, психології, освіти, права, медицини, реклами, діяльні та активні люди, які мають велике чуття соціального обов'язку та відповідальності. Вони завжди готові простягти руку допомоги. Виконуючи щоденну і конкретну роботу, допомагають тим, хто її потребує.

Робота Організації базується на слідуючи принципах:

- постійний діалог з людьми;

- професіоналізм;

- анонімність;

- конфіденційність;

- колегіальність у прийнятті рішень;

- професійний ріст.

Члени Організації зацікавлені в тому, щоб люди знали її як:

- прогресивну;

- конструктивну – таку, що дає реальну користь людям і державі;

- неконфліктну, а таку, що завжди йде на зустріч, пропонуючи конструктивний (підхід) компроміс.

Імідж нашої Організації - важлива справа, якій приділяємо постійну увагу. Ми докладаємо відповідних зусиль для створення та підтримки потрібного іміджу, щоб Організація користувалась довірою народу і об'єднувала людей для спільної мети. Тому що за стан справ у країні кожен громадянин відповідає особисто. Будь-яка морально зріла та відповідальна людина має в житті звітувати перед своїми нащадками не перекладаючи відповідальності за ситуацію в Україні на будь-кого.

Забезпечуючи рівні можливості і життєві шанси у реалізації соціальної активності й творчого потенціалу громадян на сучасному етапі – це сприяння створенню суспільства активних і відповідальних громадян, які приймуть участь і забезпечать в майбутньому:

- відродження духовності й моралі;

- відродження традицій високої культури;

- гармонізацію міжнаціональних відносин;

- розвиток національної мови;

- забезпечення та примноження інтелектуального потенціалу суспільства;

- повноцінний і вільний розвиток особистості, як патріота своєї Батьківщини.